බස් ගාස්තු


අන්තර් වාර බස් ගාස්තු සංශෝධනය -2022 අගෝස්තු

ක්‍රියාත්මක දිනය - 2022 අගෝස්තු 05 දින සිට

බස් ගාස්තු ප්‍රතිපත්ති​ය


Name PDF
පුවත්පත් දැන්වීම් Sinhala
ගාස්තු අවස්ථා සාමාන්‍ය අර්ධ සුඛෝපභෝගී සුඛෝපභෝගී සිසු සැරිය
සම්පූර්ණ බස් ගාස්තු Sinhala
අධිවේගී මාර්ග​යේ බස් ගාස්තු Sinhala
සාමාන්‍ය බස් ගාස්ත්තු Sinhala
අර්ධ සුඛෝපභෝගී බස් ගාස්තු Sinhala
වායු සම​නය කරන ල​ද බස් ගාස්තු Sinhala
වායු සම​නය කරන ල​ද බස් ගාස්තු(ක‍ටුනායක අධිවේගී මාර්ගය හරහා) Sinhala
අධි සුඛෝපභෝගී බස් ගාස්තු Sinhala
අධිවේගී මාර්ග​යේ බස් ගාස්තු Sinhala
අධිවේගී මාර්ග​යේ බස් ගාස්තු(සුඛෝපභෝගී) Sinhala
සිසු සැරිය ගමන් ගාස්තු-අන්තර්පළාත් සේවා Sinhala

Download Sinhala Font pack(Thibus)